Są to dodatkowe zajęcia dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym – podstawowym, wymagających specjalnego nauczania.

Organizowane są dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii.

Zajęcia te w Akademii prowadzone są indywidualnie oraz w bardzo małych grupach – maksymalnie do 3 osób.

Czas zajęć – 60 minut – w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć,

W spotkaniach uczestniczą dzieci, by:

  • usprawnić funkcje spostrzegania wzrokowego, słuchowe, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, motoryczne;
  • wyrównywać braki w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej
  • rozwijać pozytywną motywację do pracy.

Celem zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego, opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Prowadzący zajęcia korekcyjno – kompensacyjne posiadają kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej.